FEKT VUT v Brně
Anonymní uživatel
Hlavní stránka
Výbory
Program
Abstrakty
Příspěvky
Prezentace
Ubytování
Fotoalbum
Kontakt
Neveřejná oblast

 

NTF 2012 English
NTF 2004 NTF 2001 UFYZ FEKT VUT
Rozdělení do sekcí Verze pro tisk

Odborný program bude probíhat formou plenárních zasedání a přednášek v těchto základních tematických oblastech:

 1. Nedestruktivní testování v technické praxi
  garant: Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc., e-mail: liederm@feec.vutbr.cz
  Fluktuační procesy v pevných látkách, šumová diagnostika, akustická a elektromagnetická emise, nelineární transportní jevy, dielektrická relaxační spektroskopie.
   
 2. Procesy v nerovnovážných nelineárních systémech
  garant: Prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc., e-mail: zmeskal@fch.vutbr.cz
  Nerovnovážná termodynamika, samoorganizace, entropie a informace, chaos, fraktály, predikovatelnost.
   
 3. Fyzika plazmatu
  garant: Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D., e-mail: bartlova@feec.vutbr.cz
  Modelování a stabilita plazmatu. Transportní, elektromagnetické, optické a termodynamické vlastnosti plazmatu. Diagnostika plazmatu. Nelineární jevy v plazmatu. Vysokoteplotní plazma a fúze, studené plazma.
   
 4. Optoelektronika a nanotechnologie
  garant: Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc., e-mail: tomanek@feec.vutbr.cz
  Klasická a nelineární optika, nanooptika, optoelektronika, fotonika, nanoelektronika.
   
 5. Fyzikální aspekty senzorů
  garant: Ing. Petr Sedlák, Ph.D., e-mail: sedlakp@feec.vutbr.cz
  Fyzikální principy snímání neelektrických a elektrických veličin. MEMS. NEMS. Fluktuační jevy v senzorech.
   
 6. Fyzikální vzdělávání
  garant: RNDr. Pavel Dobis, CSc., e-mail: dobis@feec.vutbr.cz
  Nové technologie fyzikálního vzdělávání. Výuka fyziky s podporou informačních a komunikačních technologií (ICT). Modelování a simulace ve výuce fyziky. Výuka ve fyzikální laboratoři. Možnosti a perspektivy distančního studia, e-learning. Pedagogická diagnostika.


 1. Nondestructive Testing in Technical Praxis
  Fluctuation processes in solids, noise diagnostics, acoustic and electromagnetic emission, nonlinear transport phenomena, dielectric relaxation spectroscopy.
   
 2. Processes in Nonequilibrium Nonlinear Systems
  Nonequilibrium thermodynamics, selforganization, entropy and information, chaos, fractals, predictivity, synergetics.
   
 3. Plasma Physics
  Plasma modelling and plasma stability. Transport, electromagnetic, optical and thermodynamic properties of plasma. Plasma diagnostics. Nonlinear phenomena in plasma. High temperature plasma and fussion, cold plasma.
   
 4. Optics, Optoelectronics and Nanotechnology
  Classical and nonlinear optics, nanooptics, optoelectronics, photonics, nanoelectronics.
   
 5. Physical aspects of sensors
  Physical principles of sensing of non-electrical and electrical quantities. MEMS. NEMS. Fluctuation phenomena in sensors.
   
 6. Physics Education
  New technologies of physics education. Information and communication technology (ICT) in physics education. Computer modeling and simulation. Students in physics laboratory. Possibilities and prospects of the Physics distance education, e-learning. Evaluation in physics education.
   
Webmaster