Logo ÚFYZ VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ

FAKULTA
ELEKTROTECHNIKY
A INFORMATIKY
ÚSTAV FYZIKY  

English version

 
 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav fyziky

 

Vás zve při příležitosti 40 let ústavu fyziky
na elektrotechnické fakultě v Brně
na konferenci

 

NOVÉ TRENDY VE FYZICE

 

BRNO

15. a 16. listopadu 2001

 

Záštitu nad konferencí laskavě převzal

Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc., děkan FEI VUT Brno

 

   
Název konference: Nové trendy ve fyzice
Pořadatel: Ústav fyziky FEI VUT v Brně, Technická 8, 616 00 Brno
Termín konání: 15. a 16. 11. 2001
Místo konání: posluchárny FEI VUT, Technická 8, 616 00 Brno
   

 

Programový výbor:
  Doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc., FEI VUT v Brně - předseda
RNDr. Pavel Dobis, CSc., FEI VUT v Brně
Doc. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., FAST VUT v Brně
Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc., FEI ČVUT Praha
Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., FSI VUT v Brně
Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., VŠB TU Ostrava
Prof. Ing. František Schauer, DrSc., FCH VUT v Brně
Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc., FEI VUT v Brně
Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc., FEI VUT v Brně
Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., FAV ZČU Plzeň
   

 

Tematické zaměření:
Odborný program bude probíhat formou plenárních zasedání a přednášek v těchto základních tematických oblastech:
 

 

Sekce 1: Nedestruktivní testování v technické praxi.
Fluktuační procesy v pevných látkách, šumová diagnostika, akustická a elektromagnetická emise, nelineární transportní jevy.
Sekce 2: Procesy v nerovnovážných nelineárních systémech.
Nerovnovážná termodynamika, samoorganizace, entropie a informace, fraktály, predikovatelnost, synergetika.
Sekce 3: Fyzika plazmatu.
Modelování a stabilita plazmatu. Transportní, elektromagnetické, optické a termodynamické vlastnosti plazmatu. Diagnostika plazmatu. Nelineární jevy v plazmatu. Plazma v nerovnovážném stavu. Vysokoteplotní plazma a fúze.
Sekce 4: Optoelektronika a nanotechnologie.
Sekce 5: Fyzikální vzdělávání.
Výuka fyziky s podporou počítače. Fyzika a internetová výuka. Fyzika v nových studijních programech na vysokých školách technických. Možnosti a perspektivy distančního studia fyziky. Pedagogická diagnostika ve výuce fyziky.
   

 


 
PROGRAM
   
Podrobný program konference a informace o posterech jsou k dispozici zde.
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Závazná přihláška: prihlas.zip
Závaznou přihlášku k účasti spolu s potvrzením o zaplacení pošlete, prosím, na kontaktní adresu organizačního výboru konference: Konference NTF, Ústav fyziky FEI VUT, Technická 8, 616 00 Brno. Termín: do 31.8. 2001.

Konferenční poplatek:
Poplatek zahrnuje organizační náklady a sborník konference. Účastníci z ČR a SR: 1000 Kč, PhD studenti: 600 Kč a ostatní zahraniční účastníci: 150 DEM.
Částku tvořenou konferenčním poplatkem a poplatky za převod poukažte do banky: ČSOB, a.s., Joštova 5, Brno, číslo účtu 111044161/0300, variabilní symbol 42203. Majitel účtu: Vysoké učení technické v Brně.
SWIFT CODE: CEKOCZPP. Termín : do 31.8. 2001.
Potvrzení o zaplacení zašlete, prosím, na sekretariát konference. Poplatek se při neúčasti přihlášeného nevrací. Organizace může vyslat na neobsazené místo náhradního účastníka.

Jednací jazyky:
Čeština, slovenština, angličtina.

Abstrakty:
Abstrakty v rozsahu maximálně 200 slov, zašlete pouze elektronicky ve formátu MSWord na adresu: brustla@feec.vutbr.cz . Abstrakty přijatých příspěvků jsou uvedeny zde.

Sborník:
Přijaté konferenční příspěvky přednostně v angličtině (eventuálně v češtině či slovenštině) budou vydány ve sborníku. Uveřejnění ve sborníku bude podmíněno zaplacením konferenčního poplatku.Upozorňujeme, že sborník bude vydán do zahájení konference a uzávěrka dodání příspěvků je 15. 9. 2001

Pokyny pro auto
ry:
Pokyny spolu s ukázkou textu jsou k dispozici zde. Příspěvky v elektronické podobě zašlete na adresu: hradilva@feec.vutbr.cz .

Poste
ry:
Rozměry posterů jsou (900 x 1300) mm.

Společenský večer:
Společenské setkání účastníků se uskuteční ve čtvrtek dne 15.11. 2001.

Ubytování

Studentská kolej: Penzion Palacký***, blok K1, Kolejní 2, 612 00 Brno. Cena za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji je 290 Kč/1osoba. V jednolůžkovém pokoji 420 Kč. Platba v hotovosti při registraci. Prosíme o včasnou rezervaci.

Doprava v Brně

Od Hlavního nádraží ČSD tramvaje č. 12 a 13 směr Královo Pole - Červinkova nebo Královo Pole - Technické muzeum, zastávka Červinkova. Odsud pěšky asi 10 min k budově Technická 8. Pro snažší orientaci je možné stáhnout si mapu Brna s vyznačenou polohou důležitých míst (1 strana ve formátu MS-Word 97).

Stravování

V areálu VUT možnost stravování v restauraci a bufetech. Obědy v ceně cca 50 Kč není třeba objednávat předem.

Organizační výbor konference:
  Ing. Jitka Brüstlová, CSc.- předseda
RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.
RNDr. Eva Hradilová
Ing. Pavel Koktavý, CSc.

Kontaktní adresa:
Konference NTF, Ústav fyziky FEI VUT, Technická 8, 616 00 Brno.
e-mail: brustla@feec.vutbr.cz
tel.: 00420-5-41143296, fax.: 00420-5-41143133

 

Důležité termíny:
  Přihláška na konferenci s abstraktem 18.6. 2001
  Závazná přihláška 31.8. 2001
  Zaplacení konferenčního poplatku 31.8. 2001
  Odeslání příspěvku do sborníku 15.9. 2001
  Jednání konference 15. a 16. 11. 2001

 

Fotky:

 

Pokyny pro autory příspěvků | Abstrakty | Program konference | Mapa Brna

 


[ UFYZ | FEI | VUT ]